top of page
Morning Rush Hour

Servicii

RESURSE UMANE

Sunteți aici:
Resurse umane
Accesează și:
Fonduri europene
Management strategic
Management financiar
Dezvoltare organizațională 
Consultanță în management
Licitații
Management de proiect

În completarea multiplelor teorii manageriale formulate cu privire la resursele unei organizații, compania noastră împărtășește convingerea că resursele umane ale unei organizații reprezintă activul cel mai valoros al acesteia, calitatea, profesionalismul și competența resurselor umane fiind direct conectate cu performanța economică și managerială a organizației. Externalizarea activităților de resurse umane constituie o alternativă din ce în ce mai frecvent întâlnită la nivelul organizațiilor contemporane, în special datorită faptului că selecția, recrutarea și mai ales motivarea angajaților performanți constituie procese foarte complexe, a căror operaționalizare implică resurse financiare semnificative, personal calificat și responsabilitate decizională din partea managementului de nivel superior. Având o îndelungă pregătire în domeniul managementului, dar și o experiență profesională adecvată în cadrul unor companii de dimensiuni mari, am dobândit competențele necesare pentru asigurarea unui management performant și complex al resurselor umane, care acoperă atât elementele de natură birocratic-formală (întocmirea documentelor de personal, documentarea activităților de salarizare), cât mai ales aspectele de natură complex-managerială (motivarea personalului, evaluarea profesională a personalului, abordată în corelație cu politica de motivare, planificarea carierei, etc.). Nu în ultimul rând, viziunea noastră asupra domeniului resurselor umane include și o serie de noțiuni relativ răspândite în mediul corporate, însă emergente în majoritatea companiilor naționale, respectiv: coaching-ul, training-ul și activitățile de public speaking. Prin includerea acestor activități în sfera managementului resurselor umane, ne dorim să subliniem abordarea organizației ca un edificiu social, în cadrul căruia componenta economică reprezintă o rezultantă și nu o determinantă a calității resurselor umane ale unei organizații.

Serviciile noastre în domeniul managementului resurselor umane includ:

Proiectare structură
Morning Rush Hour

Resurse umane

PROIECTARE STRUCTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ

Structura organizatorică reprezintă  transpunerea în cadrul documentelor de formalizare a modului de funcționare a unei organizații și a relațiilor care se stabilesc între compartimentele funcționale constituite la nivelul acesteia, respectiv între angajații care își desfășoară activitatea la nivelul acestora. Importanța proiectării corecte a structurii organizatorice crește odată cu dimensiunea organizației, în cazul organizațiilor de dimensiuni mari o structură deficitară fiind susceptibilă să producă scăderi aparent nejustificate ale productivității, locuri înguste, compartimente supradimensionate, dezorganizare generalizată ca urmare a suprapunerii de sarcini, competențe și responsabilități, etc.

Fiind conștienți de importanța unei proiectări atente și corecte a structurii organizatorice, am dobândit capacitatea de a propune soluții inovative de organizare, care să depășească rigiditatea specifică modelelor clasice de organizare structurală de tip ierarhic și funcțional, astfel încât structura organizatorică să fie compatibilă cu principiile modelului de organizare flexibil și să asigure funcționarea optimă a organizației sub aspect formal.

Doriți să aveți o structură organizatorică corelată și optimizată, care să reflecte un mod de funcționare eficient al organizației Dumneavoastră? Doriți ca documentele de formalizare a structurii organizatorice să fie armonizate și să constituie un real suport pentru organismele de management în administrarea organizației?

Abordarea noastră

În cadrul unui proces de proiectare a structurii organizatorice, pornim de la a evita premisa eronată că structura organizatorică a unei organizații se identifică cu organigrama acesteia. În abordarea noastră, organigrama constituie o reprezentare grafică a structurii organizatorice, care rezultă în mod automat din parcurgerea etapelor de proiectare a acesteia. Proiectarea structurii organizatorice, în viziunea noastră, pornește de la post, ca fiind diviziunea de bază a unui model de organizare structurală. Pe cale de consecință, începem proiectarea structurii organizatorice prin analiza posturilor, identificarea rolului fiecărui post în funcționarea organizației, întocmirea unor fișe de post corecte și complete sub aspect formal și de fond, agregarea atribuțiilor specifice posturilor similare în cadrul descrierilor de funcții și ulterior consemnarea acestora în Regulamentul de Organizare și Funcționare. Datorită faptului că înțelegem pe deplin modul de intercorelare a componentelor structurii organizatorice, avem capacitatea de a articula un sistem organizatoric funcțional, ce poate fi sintetizat, în cadrul etapei finale de implementare, sub forma organigramei.

Serviciile noastre
  • elaborarea/actualizarea organigramei societății

  • elaborarea/evaluarea/actualizarea Regulamentului Intern

  • elaborare/evaluarea/actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

  • elaborarea/evaluarea/actualizarea descrierilor de funcții

  • elaborarea/evaluarea/actualizarea fișelor de post

  • redefinirea rolurilor și responsabilităților personalului

  • elaborarea și implementarea strategiei de resurse umane la nivelul organizației

  • elaborarea și implementarea planurilor și politicilor de personal la nivelul organizației

Alte informații de interes
Morning Rush Hour

Resurse umane

ADMINISTRARE PERSONAL

Administrarea personalului constituie o activitate tradițională specifică domeniului resurselor umane, a cărei externalizare se poate dovedi eficientă în special pentru organizațiile la nivelul cărora fluctuațiile în numărul și structura personalului sunt sporadice și nu justifică organizarea unei verigi organizatorice interne, datorită costurilor pe care le implică această alternativă. De asemenea, externalizarea activităților circumscrise sferei administrării de personal constituie o modalitate de transfer al riscului de personal de la angajator către prestatorul de servicii, acestuia revenind obligația actualizării informațiilor aferente personalului periodic, pe baza documentelor și instrucțiunilor clientului. În egală măsură, externalizarea activității de administrare a personalului garantează organizației faptul că este în permanență informată cu privire la modificările legislative ce afectează activitatea de personal (modificarea legislației în domeniul muncii, modificări ale salariului minim pe economie, modificări ale vârstei și condițiilor de pensionare, etc.).  În cazul organizațiilor de dimensiuni mari, pe lângă serviciile clasice de administrare a personalului, avem capacitatea de a oferi consiliere în ceea ce privește procedurile de concediere disciplinară, concedierile colective, precum și aspectele legate de negocierea și interpretarea clauzelor contractelor colective de muncă.

Doriți să transferați responsabilitatea gestionării documentelor de personal către o societate profesionistă, care garantează actualizarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare? Doriți să transferați riscurile de personal? Doriți să fiți consiliați în situațiile care implică concedieri individuale/colective și să fiți sprijiniți în procesul de interpretare a legislației muncii?

Abordarea noastră

Abordarea noastră în domeniul administrării de personal pornește de la analiza dosarelor de personal existente și prezentarea unui raport asupra completitudinii acestora, pe baza prevederilor legislației naționale relevante. Ulterior, sunt preluate și administrate toate aspectele operative încredințate de către client cu privire la activitatea de personal, fiind organizată o evidență fizică și o evidență electronică a tuturor documentelor emise și primite cu privire la fiecare salariat în parte. Ca element de inovație, în cazul organizațiilor de dimensiuni mari, ne implicăm activ în procesele de negociere colectivă, asistând clientul atât în etapele semnării contractului colectiv de muncă, cât și în ceea ce privește relația cu sindicatele. Echipa noastră de specialiști cu experiență relevantă în domeniul administrării de personal furnizează asistență clienților în procesele de cercetare disciplinară prealabilă procesului de concediere, garantând informarea clientului cu privire la etapele procedurale prevăzute de legislația națională a muncii. La solicitarea clientului, echipa noastră de analiști pune la dispoziție rapoarte detaliate cu privire la personalul angajat, rezultate în urma analizei datelor disponibile cu privire la personalul organizației.

Serviciile noastre

furnizarea de servicii de payroll și salarizare a personalului

întocmirea contractelor individuale de muncă

întocmirea fișelor de pontaj pentru personalul organizației

efectuarea înregistrărilor în REVISAL

analiza dosarelor de personal

întocmirea și actualizarea dosarelor de personal

eliberarea adeverințelor de salariat

înregistrarea actelor adiționale la contractele de muncă și a deciziilor de încetare a relațiilor de muncă

planificarea concediilor de odihnă

arhivarea, indexarea și scanarea documentelor de personal

asistarea beneficiarului la procesul de concediere individuală/colectivă

furnizarea de consultanță juridică pentru încetarea/suspendarea contractelor individuale de muncă

furnizarea de consultanță juridică în domeniul muncii cu privire la procedurile disciplinare

furnizarea de asistență în relația cu sindicatele

Alte informații de interes
Administrare personal
Morning Rush Hour

Resurse umane

RECRUTARE ȘI SELECȚIE

xcxcx.

xcxcx

Abordarea noastră

xcxcx

Serviciile noastre

elaborarea și publicarea anunțurilor de angajare

furnizarea de servicii de screening personal

organizarea interviurilor în vederea recrutării și selecției personalului

outplacement

 raportarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție

Alte informații de interes
Morning Rush Hour

Resurse umane

EVALUARE PROFESIONALĂ

xcxcx

xcxc

Abordarea noastră

xcxc

Serviciile noastre

proiectarea sistemului de evaluare profesională a angajaților

furnizarea de asistență în definirea criteriilor pe baza cărora se va realiza evaluarea profesională a angajaților

participarea la procesul de evaluare profesională a salariaților

informatizarea sistemului de evaluare profesională a salariaților

proiectarea sistemului de compatibilizare a evaluării profesionale a salariaților cu politica motivațională aplicată la nivelul organizației

elaborarea și implementarea Manualului de Evaluare a Competențelor Profesionale și a Procedurii de Evaluare Profesională a Salariaților

Alte informații de interes
Recrutare și selecție
Evaluare profesională
Morning Rush Hour

Resurse umane

MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI

xcxcx

xcxc

Abordarea noastră

xcxc

Serviciile noastre

proiectarea sistemului de motivare, salarizare și recompensare a personalului

elaborarea planurilor de carieră împreună cu angajații organizației

identificarea nevoilor de formare profesională a personalului organizației

elaborarea programului de formare profesională a angajaților

furnizarea de servicii de formare profesională (cursuri, seminarii, ateliere de lucru)

elaborarea sistemului de asigurare a permanenței personalului managerial

Alte informații de interes
Managmentul performanței
Sunteți aici:
                   Resurse umane
Accesează și:
                   Fonduri europene       Management strategic       Management financiar      Dezvoltare organizațională      Consultanță în management       Licitații         Management de proiect
bottom of page