top of page
green papers

Servicii

MANAGEMENT FINANCIAR

Sunteți aici:
Management financiar
Accesează și:
Fonduri europene
Management strategic
Dezvoltare organizațională 
Consultanță în management
Resurse umane
Licitații
Management de proiect

Principalele dificultăți cu care se confruntă companiile, într-un context economic caracterizat printr-o competiție intensă și marcat de consecințele crizei economice vizează în special aspectele de natură financiară. Din ce în ce mai multe companii aleg să înlocuiască bugetarea empirică, impusă de necesitățile de moment, cu modele complexe de management financiar, capabile să asigure o previziune a cash-flow-ului pe termen lung, și să anticipeze perioadele cu risc ridicat de incapacitate de plată, astfel încât gestionarea resurselor financiare ale organizației să fie orientată spre diminuarea impactului acestor perioade asupra activității organizației.

Echipa noastră dispune de competențele necesare pentru întocmirea corectă a unui buget complex, utilizând metode validate de practica de specialitate și adaptate modului de organizare a afacerii clientului (bugetare participativă, bugetare departamentală, bugetare cu bază nulă, etc.).

Managementul financiar implică, dincolo de principiile metodologice de gestionare a aspectelor financiare, capacitatea de a reflecta în mod corect și eficient balanța dintre venituri și costuri, astfel încât elemente precum controlul costurilor sau optimizarea modului de utilizare a activelor companiei, devin condiții sine-qua-non ale unui management financiar performant. Astfel, prin intermediul partenerilor noștri, avem capacitatea de a furniza soluții complete de management financiar, budgeting și banking, al căror principal rezultat constă în optimizarea costurilor companiei și stabilizarea cash-flow-ului acesteia la un nivel pozitiv pe termen scurt, mediu și lung.

Serviciile noastre în domeniul managementul financiar includ:

Bugete
green papers

Management financiar

MANAGEMENTUL BUGETELOR

Bugetul constituie noțiunea fundamentală în jurul căreia sunt dezvoltate și aplicate principiile managementului financiar la nivelul unei organizații, constituind, în forma sa cea mai simplificată, un sinoptic al principalelor cheltuieli ale organizației pe o anumită perioadă de timp, abordate în corelație cu principalele surse de venituri ale organizației. În expresie statică, bugetul unei organizații reflectă întrucâtva capacitatea acesteia de a genera beneficii economice care să exceadă costurile angajate pentru desfășurarea activității. În expresie dinamică, bugetul organizației include elementele pe baza cărora este întocmit cash-flow-ul acesteia, reflectând capacitatea companiei ca în orice moment să dispună de un lichidități economice care să exceadă necesitățile curente de consum ale organizației.

Echipa noastră este specializată în întocmirea bugetelor dinamice, având abilitățile necesare pentru a programa elementele de cost și de venit astfel încât să asigure un flux de numerar constant pozitiv și să prevină fluctuațiile majore în ceea ce privește activitatea financiară a clienților noștri. De asemenea, experiența acumulată în prezent ne permite să aplicăm una dintre cele mai complexe și mai dificile metodologii de întocmire a bugetului unei organizații (bugetarea ZBB), care face abstracție de istoricul anterior al societății și de relațiile comerciale preferențiale ale acesteia cu organizațiile afiliate, asociate, sau partenere, simulând bugetul strict pe baza potențialului real al societății pe piață.

Doriți să aveți o justificare clară a modului în care sunt alocate și utilizate resursele financiare la nivelul societății Dumneavoastră? Doriți să știți cu exactitate care sunt costurile activității pe care o desfășurați și care sunt momentele optime în care acestea trebuie suportat, astfel încât impactul în plan financiar asupra organizației să fie minim? Vă doriți o viziune coerentă și realistă în plan financiar pe termen scurt, mediu și lung?

Abordarea noastră

Abordarea noastră în ceea ce privește managementul bugetelor are la bază principiul managementului participativ. Soluțiile pe care le propunem sunt discutate în detaliu cu clienții noștri și includ direcții strategice conexe celei de întocmire și administrare a bugetului, cum ar fi: renegocierea contractelor cu furnizorii de bunuri și servicii (fie sub aspectul obținerii unor condiții de preț mai avantajoase, fie sub aspectul îmbunătățirii relațiilor comerciale), identificarea de surse de finanțare pentru investițiile companiei, furnizarea de soluții de creditare pe termen scurt, mediu, sau lung, în condiții avantajoase pentru companie, optimizarea costurilor, planificarea execuției bugetare de așa natură încât în permanență societatea să dispună de un flux de numerar pozitiv, ș.a.

Din punctul nostru de vedere un buget trebuie să întrunească câteva condiții elementare, pentru ca acesta să poată fi utilizat ca fundament al proceselor de management financiar la nivelul unei organizații, respectiv: (1) să fie complet, (2) să fie realist și corelat cu potențialul intern al organizației, (3) să facă abstracție de veniturile provenite din surse incerte, fără bonitate, litigioase; (4) să fie sustenabil în condițiile eliminării influenței entităților partenere, afiliate, sau asociate; (5) să fie flexibil; (6) să includă cheltuieli și venituri fundamentate pe valori reale ale pieței de profil și pe relații comerciale cu un grad de certitudine ridicat; (7) să îi fie alocați responsabili cu execuția bugetară. Echipa noastră dispune de competența și experiența necesare pentru a presta servicii de management al bugetelor cu respectarea tuturor cerințelor de raționalitate de mai sus, putând garanta performanțe economice și financiare remarcabile pentru organizație.

Serviciile noastre

consultanță în vederea întocmirii bugetului anual de venituri și cheltuieli al organizației prin metoda incrementală sau prin metoda ZBB (bugetare cu bază nulă);

consultanță în vederea implementării metodelor de bugetare participativă (bottom-up approach);

întocmirea și fundamentarea bugetelor pentru proiectele de investiții;

raportarea execuției bugetare către organismele de management participativ

Alte informații de interes
green papers

Management financiar

ANALIZĂ SOCIO-ECONOMICO-FINANCIARĂ

Rolul analizei financiare în cadrul proceselor de management financiar este acela de a evidenția acele aspecte relevante din punct de vedere financiar, a căror influența este semnificativă pentru performanțele financiare ale companiei. Analiza financiară, realizată în mod profesionist și abordată în corelație cu celelalte procese ale organizației, are rolul nu numai de a oferi o imagine clară asupra unor indicatori economici de lichiditate sau solvabilitate, dar și rolul de identifica eventualele disfuncționalități în plan financiar identificate la nivelul societății.

Pilonii centrali ai activității de analiză financiară sunt reprezentați de indicatorii de lichiditate, solvabilitate și profitabilitate, care abordați în corelație cu analiza de cash-flow, oferă clientului imaginea fidelă a stării de (in)stabilitate financiară a companiei. Analiza financiară utilizează ca date de intrare valorile consemnate în bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și balanța de verificare, pe care le utilizează atât pentru a analiza situația curentă a companiei din punct de vedere financiar, cât și pentru a previziona tendințele de evoluție a acesteia.

Aveți nevoie de o imagine clară asupra afacerii Dumneavoastră din punct de vedere eocnomico-financiar? Doriți să știți cum vă poziționați în mod real din punct de vedere al performanțelor economico-financiare, în raport cu principalii Dumneavoastră competitori? Doriți să știți cât valorează cu adevărat compania Dumneavoastră și cât de atractivă este aceasta pentru bănci, investitori sau alți parteneri de afaceri?

Abordarea noastră

Abordarea noastră cu privire la analiza financiară transcede simpla interpretare a unor indicatori de lichiditate, solvabilitate sau profitabilitate. Din punctul nostru de vedere, lichiditatea unei companii este determinată de un complex mult mai amplu de factori decât cei care rezultă din situațiile financiar-contabile, care merg de la imaginea pe piață a companiei, până la bonitatea acesteia, istoricul în relația cu instituțiile financiare și partenerii de afaceri. De asemenea, o imagine clară asupra lichidității unei societății nu este posibilă dacă valorile consemnate în situațiile contabile țin seama de sume provenite din creditarea societății de către asociați/acționari, din viramente comerciale inter-company în cadrul unui grup de entități juridice, sau de sume a căror proveniență nu este certă sau clară.

Eliminând toate aceste elemente, echipa noastră dispune de abilitatea de a furniza factorilor de decizie imaginea corectă asupra capacității economico-financiare a unei societății. În funcție de variațiile dintre indicatorii calculați pe baza situațiilor financiare și cei ajustați, determinați pe baza metodologiei noastre, suntem în măsura să vă prezentăm o imagine realistă asupra perspectivelor avute de afacerea Dumneavoastră și asupra bancabilității acesteia.

Un element deosebit de important al abordării noastre constă în faptul că analiza financiară nu se oprește niciodată la momentul prezent, întrucât, pornind de la rezultatele din prezent, și având referințele corecte din piață, avem capacitatea de a previziona evoluția societății în plan economico-financiar, atât în ipoteza caeteris paribus, cât și în diverse scenarii dinamice rezultate din anticiparea unor variații ale parametrilor pieței, ce pot avea o influență semnificativă asupra activității societății.

Serviciile noastre

diagnosticarea situației financiare a organizației pe baza analizei indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și profitabilitate

previziunea situațiilor financiare ale organizației pe termen scurt, mediu și lung (bilanț contabil, cont de profit și pierdere, indicatori de lichiditate, solvabilitate, profitabilitate)

analiza fluxului de numerar și previziunea evoluției acestuia pe termen scurt, mediu și lung

raportarea periodică a parametrilor economico-financiari

Alte informații de interes
Analiza SEF
green papers

Management financiar

MONITORIZARE FINANCIARĂ

Atât bugetarea, cât și analiza financiară, constituie elemente centrale ale activității de management financiar la nivelul unei organizații. Monitorizarea financiară urmărește comportamentul financiar al organizației, în ceea ce privește încasarea creanțelor și/sau efectuarea plăților. Există numeroase organizații competitive, ale căror performanțe economice și financiare ar putea fi mult mai ridicate, dacă s-ar institui un sistem de disciplină financiară, coroborat cu un sistem de monitorizare financiară strictă a activităților de încasări și plăți. Respectarea cu strictețe a angajamentelor comerciale, în ceea ce privește data de emitere a facturilor, stabilirea scadenței acestora conform contractului, calculul penalităților pentru întârzierile la încasarea creanțelor, urmărirea recuperării debitelor, plata cu celeritate a facturilor către furnizori, cu încadrarea în termenele de scadența, disciplina în rambursarea creditelor, constituie pe de o parte elemente ce este obligatoriu să facă parte din monitorizarea financiară, iar pe de altă parte, expresii ale unui nivel de disciplină financiară, ce permite respectarea previziunilor de buget și de flux de numerar realizate în etapele anterioare ale prestării serviciilor de management financiar.

Doriți să fiți recunoscut pe piață ca un partener de încredere, care își respectă cu strictețe angajamentele comerciale? Doriți să instituiți un sistem de disciplină financiară la nivelul organizației Dumneavoastră? Doriți să reduceți la minimum riscul de a fi notificat că nu v-ați îndeplinit angajamentele față de partenerii de afaceri sau față de stat?

Abordarea noastră

Abordarea noastră în ceea ce privește monitorizare financiară pornește de la o inventariere a tuturor relațiilor comerciale ale societății cu principalii săi stakeholderi (clienți, furnizori, instituții ale statului, angajați). Pe baza angajamentelor comerciale cu aceștia, (sau după caz, în baza prevederilor legale în vigoare), se stabilește o ierarhie cronologică a sumelor ce trebuie facturate/încasate, respectiv a sumelor ce trebuie plătite, cu termene minimale și maximale de plată, conform documentelor existente, fiind astfel realizat un flux de numerar pe termen scurt, a cărui respectare este posibil să implice o serie de acțiuni suplimentare din partea echipei noastre (renegocieri ale contractelor, renegocieri ale termenelor de plată, ș.a.), astfel încât activitatea de plăți să aibă un corespondent în cea de încasări, iar fluxul de numerar să fie constant pozitiv pe întreaga perioadă de monitorizare.

Totodată, abordarea noastră recomandă pe cât posibil transparentizarea relațiilor comerciale cu stakeholderii (indiferent dacă aceștia sunt clienți, furnizori, sau angajați), prin reducerea la minimum a plăților efectuate în numerar și prin programarea prealabilă a unor plăți derulate cu regularitate (salarii, utilități, etc.), care pot fi realizate în urma autorizării băncii în acest sens. În același timp, acordăm o atenție sporită relației clienților noștri cu instituțiile bancare și instituțiile de asigurări, dat fiind faptul că acestea reprezintă factori semnificativi de influență în piață în ceea ce privește bonitatea sau comportamentul comercial al clientului.

Serviciile noastre

analiza comportamentului financiar al organizației (încasări-plăți)

evaluarea riscurilor financiare ce pot afecta organizația din punct de vedere financiar

analiza creditelor, dobânzilor și gradului de îndatorare al organizației în raport cu instituțiile bancare și instituțiile de asigurări

Alte informații de interes
green papers

Managementul financiar

COST CONTROL

Soluțiile de cost-control reprezintă un ansamblu de măsuri de control și optimizare a costurilor unei organizații, utilizate, de regulă, în situația în care organizația manifestă o simptomatologie complexă în ceea ce privește scăderea rentabilității, scăderea veniturilor, fără un echivalent proporțional în scăderea costurilor, creșterea aparent nejustificată a costurilor de operare și funcționare, etc. Soluțiile de cost-control vizează în special componenta de costuri fixe ale societății (cheltuieli cu energia, cu apa, cu diverse utilități de genul telefonie, internet, ș.a.) și se referă la un set de analize complexe ale comportamentului clientului, urmate de un set de măsuri adoptate pe două paliere, respectiv palierul intern, unde sunt propuse investiții sau sunt concepute și aplicate reguli de conduită rațională al căror rezultat constă în optimizarea costurilor, și palierul extern, unde sunt renegociate contractele de furnizare, în scopul identificării unor planuri tarifare sau al unor oferte mai avantajoase din punct de vedere al costurilor.

Soluțiile de cost control reprezintă o alternativă modernă și eficientă de reducere a costurilor, care generează rezultate spectaculoase în special pentru organizațiile de dimensiuni medii și mari, întrucât acestea beneficiază de efectul de levier.

Doriți să reduceți permanent costurile fixe la nivelul societății Dumneavoastră? Doriți să creșteți rentabilitatea societății Dumneavoastră printr-o serie de măsuri simple și directe aplicate asupra costurilor rezultate din activitatea curentă? Doriți să implementați un model stabil și predictibil de management al costurilor la nivelul societății Dumneavoastră?

Abordarea noastră

Abordarea noastră în domeniul optimizării costurilor pornește de la premisa că ofertele furnizorilor de servicii sunt din ce în ce mai diversificate, iar tendința acestora este aceea de a concepe pachete promoționale pentru clienți, în condiții deosebit de avantajoase, în vederea includerii lor în portofoliu. În acest context, pe baza analizei comportamentului consumatorului, rezultată în urma rapoartelor de consum detaliate, echipa noastră poate renegocia clauzele esențiale ale contractelor de furnizare pentru energie sau utilități, sau poate propune soluții inovatoare pentru acoperirea anumitor nevoie de consum reflectate în costuri fixe, astfel încât să fie generate economii lunare semnificative. Efectul direct al unei optimizări de cost în luna curentă este reprezentat de economia efectivă rezultată în urma instituirii și aplicării principiilor de cost control, însă efectul de indirect reprezintă o multiplicare a efectului direct cu numărul de luni până la care se estimează faptul că optimizarea s-ar fi produs de la sine.

Prestarea serviciilor de cost-control constituie prin natura sa un serviciu de înaltă specializare, care implică atât abilități de natură comercial-relațională, cât și abilități avansate de analiză matematică și cunoștințe de economie. Soluțiile de optimizare propuse de echipa noastră se referă atât la impactul curent asupra organizației, cât și la evoluția în timp a soluțiilor propuse, astfel încât economiile realizate în prezent să se mențină și în viitor. Totodată, optimizarea costurilor trebuie să fie un proces iterativ, realizat cu o periodicitate prestabilită, în ciuda faptului că rezultatele cele mai spectaculoase se înregistrează la primele iterații, când economiile rezultate pot merge și până la 50% din valoarea costurilor supuse analizei.

Serviciile noastre

analiza costurilor pe categorii de cheltuieli, pe surse de proveniență și pe destinații

identificarea de soluții de optimizare a costurilor și de eficientizarea a activității organizației

furnizarea de soluții pentru echilibrarea fluxurilor de numerar și redresarea financiară a organizației

Alte informații de interes
Monitorizare financiara
Cost control
green papers

Management financiar

MANAGEMENTUL RESURSELOR

În completarea proceselor de cost-control, care vizează optimizarea costurilor unei organizații, procesele de management al resurselor contribuie la îmbunătățirea cash-flow-ului, prin sporirea veniturilor organizației, ca urmare a valorificării la un nivel superior a activelor acesteia. Activele de natura clădirilor și terenurilor prezintă cel mai ridicat potențial de valorificare, acesta nefiind de cele mai multe ori exploatat suficient. Echipa noastră dispune de o metodologie proprie de evaluare a activelor organizației și de analiză multicriterială a scenariilor de valorificare a acestora pe termen scurt, mediu și lung, astfel încât beneficiile economice generate de acestea să fie optime.

Dispuneți de active de natura terenurilor, clădirilor, sau mijloacelor fixe, pentru care doriți să identificați cea mai avantajoasă modalitate de valorificare? Doriți ca activele de care dispuneți să fie evaluate în mod obiectiv și corect?

Abordarea noastră

Abordarea noastră în domeniul managementului resurselor presupune inventarierea activelor societății (cu un accent suplimentar pe activele de natura terenurilor, clădirilor, și echipamentelor tehnologice de înaltă precizie) și ulterior identificarea celor mai adecvate scenarii de valorificare economică a acestora, în funcție de conjunctura pieței, de așteptările stakeholderilor și de strategia organizației în ceea ce privește destinația activelor analizate. Echipa noastră elaborează scenarii de valorificare la un nivel superior a activelor organizației, propunând acțiuni concrete, astfel încât veniturile generate prin aplicarea respectivelor scenarii să exceadă veniturile generate la momentul analizei de existența acestora în patrimoniul societății.

Serviciile noastre

evaluarea activelor organizației

identificarea modalităților optime de utilizare și valorificare a terenurilor

identificarea modalităților optime de utilizare și valorificarea a clădirilor

elaborarea și analiza scenariilor de valorificare a activelor organizației, în scopul obținerii celui mai ridicat beneficiu net

elaborarea strategiei de valorificare a activelor deținute în patrimoniu

Alte informații de interes
Managementul resurselor
Sunteți aici:
                   Management financiar
Accesează și:
                   Fonduri europene        Management strategic       Dezvoltare organizațională       Consultanță în management        Resurse umane         Licitații          Management de proiect
bottom of page