top of page
Flags

Servicii

FONDURI EUROPENE

Sunteți aici:
Fonduri europene
Accesează și:
Management strategic
Management financiar
Dezvoltare organizațională 
Consultanță în management
Resurse umane
Licitații
Management de proiect

Fondurile europene constituie principala sursă de finanțare a investițiilor în România, atât în ceea ce privește sectorul public, cât și în ceea ce privește sectorul privat. Este de așteptat ca în perioada 2014-2020 competiția pentru accesarea fondurilor europene să se intensifice semnificativ, fapt ce se va reflecta în calitatea proiectelor propuse spre finanțare, în fezabilitatea acestora și în eficiența și profesionalismul cu care sunt întocmite.

Serviciile noastre acoperă în cvasi-totalitate procesul de definire, concepere, implementare și monitorizare a unui proiect, asigurându-le beneficiarilor o relație partenerială stabilă, bazată pe continuitate și profesionalism.Beneficiind de experiența acumulată în perioada 2007-2013 în domeniul fondurilor europene, concretizată în elaborarea și implementarea a peste 50 de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, Synesis Partners vă propune o soluție coerentă de accesarea a finanțărilor europene, asigurându-vă de identificarea celor mai avantajoase condiții de aplicare pentru obținerea unei finanțări și de prezentarea într-o manieră comparativă a tuturor oportunităților existente pe piață pentru finanțarea afacerii Dumneavoastră.

Serviciile noastre în domeniul finanțărilor nerambursabile din fonduri europene includ:

Analiză oportunități
Flags

Fonduri europene

ANALIZĂ OPORTUNITĂȚI

Investițiile generează progres și favorizează consolidarea poziției concurențiale pe piață. Într-un mediu concurențial în care lichiditatea și capitalul pentru investiții reprezintă veritabile surse de avantaj competitiv, posibilitatea accesării unei finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea propriei afaceri constituie o oportunitate pe care din ce în ce mai puține companii își permit să nu o valorifice.

Aveți o viziune clară despre direcțiile de dezvoltare ale companiei Dumneavoastră? Nu dispuneți de suficiente resurse pentru a operaționaliza toate investițiile incluse în strategia de dezvoltare? Ați fi interesat de accesarea unei finanțări nerambursabile, însă nu cunoașteți riscurile și costurile pe care le implică acest demers? Nu sunteți convins că investiția pe care doriți să o realizați poate fi finanțată prin fonduri europene?

Abordarea noastră

Există foarte puține categorii de investiții care nu pot fi finanțate prin intermediul fondurilor europene nerambursabile. Experiența noastră anterioară în domeniul fondurilor europene ne permite să evaluăm cu exactitate care investiții sunt fezabile și care nu, care sunt avantajele și dezavantajele accesării unei finanțări pentru afacerea Dumneavoastră, care sunt costurile și implicațiile uni asemenea demers și totodată care sunt precondițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru accesarea unei finanțări.

În perioada de programare 2007-2013 am elaborat și implementat peste 50 de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile. În perioada 2014-2020 vor exista 7 programe operaționale disponibile pentru România (PO Competitivitate, PO Capital Uman, PO Infrastructură Mare, PO Asistență Tehnică, PO Regional, PO Capacitate Administrativă, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală), la care se adaugă multiple alte programe de finanțare a investițiilor, destinate tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, care vor face posibilă finanțarea oricărui tip de investiție, indiferent de sectorul de activitate, sau de tipul beneficiarului.

Abordarea noastră pornește întotdeauna de la nevoia reală de dezvoltare pe care ne-ați comunicat-o, propunându-ne să valorificăm orice oportunitate de finanțare apărută. Pentru aceasta, vă garantăm că suntem informați în permanență cu privire la investițiile eligibile, și evaluăm în mod continuu șansele ca investiția pe care doriți să o materializați să obțină finanțare. Echipa noastră știe în permanență care sunt riscurile și costurile pe care vi le asumați dacă optați pentru a aplica pe orice linie de finanțare și suntem pregătiți să vă consiliem cu privire la cea mai avantajoasă alternativă pe care o aveți la dispoziție pentru dezvoltarea afacerii Dumneavoastră.

Serviciile noastre
  • identificarea necesităților de extindere/dezvoltare a afacerii

  • identificarea și prezentarea oportunităților de finanțare, în funcție de necesitățile identificate

  • evaluarea eligibilității beneficiarului, prin prisma cerințelor din Ghidul Solicitantului

  • evaluarea eligibilității proiectului și analiza implicațiilor acestuia asupra beneficiarului

  • simularea variantelor constructive și a scenariilor de implementare a proiectului

  • planificarea procesului de elaborare a aplicației, inclusiv definirea rolurilor și responsabilităților în cadrul acestui proces

Alte informații de interes
Flags

Fonduri europene

ACCESARE

Accesarea unei linii de finanțare nu este niciodată un demers simplu, deoarece în majoritatea cazurilor numărul aplicațiilor excede cu mult bugetul alocat pentru finanțarea proiectelor, ceea ce generează o competiție acerbă între aplicanți. Tocmai pentru că fiecare impresie a evaluatorilor contează și pentru că punctajul final al aplicației Dumneavoastră se obține în baza unui ansamblu de criterii de ordin cantitativ și calitativ, noi cunoaștem importanța fiecărui detaliu în procesul de elaborare a aplicației și avem know-how-ul necesar pentru a vă asigura de elaborarea unor aplicații complete, corect întocmite, și capabile să obțină punctaje foarte ridicate indiferent de nivelul de exigență ce caracterizează procesul de evaluare.

Vă doriți ca aplicația Dumneavoastră să fie întocmită cu responsabilitate și profesionalism?

Vă doriți ca toate documentele ce compun dosarul aplicației să fie pe deplin corelate?

Doriți să aveți garanția că proiectul Dumneavoastră depășește etapele de conformitate și eligibilitate?

Abordarea noastră

Un proiect de succes nu este întotdeauna cel ce obține punctaj maxim, ci acel proiect ce permite compatibilizarea cerințelor din Ghidul Solicitantului, cu așteptările Beneficiarului și cu prevederile legale în vigoare. Din punctul nostru de vedere, un proiect de succes este un proiect care prezintă utilitate pentru Beneficiar, care poate fi implementat cu ușurință și pe care Beneficiarul îl poate susține din punct de vedere financiar și operațional. Accesarea unei finanțări nerambursabile trebuie să constituie o oportunitate reală pentru Beneficiar, fără ca aceasta să devină în timp o povară datorită responsabilităților foarte ridicate asumate în momentul accesării, pentru a obține un punctaj cât mai ridicat.

De asemenea, un element esențial al activității noastre în ceea ce privește accesarea fondurilor europene constă în asigurarea coerenței dosarului de finanțare, motiv pentru care ne-am dezvoltat o rețea ca colaboratori certificați, pentru care garantăm și care acoperă toate etapele procesului de accesare (bugetare, consiliere pentru obținerea avizelor și autorizațiilor, proiectare tehnică, elaborare cereri de finanțare și planuri de afaceri, elaborare ACB, întocmire devize, elaborare previziuni financiare și de cash-flow, etc.).

Nu în ultimul rând, prezentăm Beneficiarului mai multe scenarii de elaborare a aplicației, cu puncte forte și puncte slabe pentru fiecare dintre acestea și cu o evaluare a punctajelor obținute și a șanselor reale de obținere a finanțării, determinate pe baza unei metodologii proprii, care în timp și-a dovedit acuratețea. Întotdeauna decizia finală aparține Beneficiarului și este adoptată în deplină cunoștință de cauză.

Serviciile noastre

definitivarea bugetului proiectului, stabilirea activităților eligibile și asigurarea surselor de finanțare pentru implementarea proiectului

furnizarea de consultanță pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și certificatelor necesare pentru depunerea proiectului

furnizarea de servicii de proiectare tehnică (fazele SF, DALI, PT, DDE, pentru obiectivul de investiții (dacă este cazul)

întocmirea cererii de finanțare, în conformitate cu Ghidul Solicitantului și cu legislația națională și comunitară în vigoare

întocmirea documentațiilor anexate cererii de finanțare ( analiză cost-beneficiu, analiză de risc, analiză de senzitivitate, devize, plan de afaceri, plan de marketing, proiecții financiare, previziune cash-flow, memoriu justificativ, note de fundamentare, etc.)

pregătirea dosarului de finanțare

depunerea și înregistrarea la finanțator a dosarului cererii de finanțare

Alte informații de interes
Accesare
Flags

Fonduri europene

CONTRACTARE

Semnarea contractului de finanțare  reprezintă momentul ce oficializează relația dintre Beneficiar și Finanțator, prin care primul își asumă responsabilitatea implementării proiectului, iar cel de-al doilea își asumă responsabilitatea finanțării acestuia. Procesul de contractare în sine nu este dificil, însă reprezintă întotdeauna etapa incipientă a unui proces de schimbare organizațională, în cadrul căruia sunt redefinite roluri și responsabilități ale personalului organizației, sunt concepute și implementare noi fluxuri de lucru, în domeniul achizițiilor, în domeniul financiar-contabil, sau în ceea ce privește managementul documentelor. În funcție de amploarea și complexitatea proiectului ce urmează a fi implementat, este posibil că dispozitivele de resurse umane, materiale și financiare alocate pentru operaționalizarea sa să funcționează similar unor entități independente, situație în care echipa noastră poate acționa ca un vector al schimbării în organizația Beneficiarului și poate constitui un facilitator în procesul de tranziție către organizarea bazată pe proiect.

Vă doriți să știți exact care sunt etapele pe care trebuie să le urmați

pentru a asigura o implementare optimă a proiectului Dumneavoastră?

Doriți să vă asigurați că toți angajații înțeleg importanța și specificul proiectului?

Abordarea noastră

Semnarea unui contract de finanțare atrage după sine o serie de cerințe, impuse de mecanismele de aplicare a fondurilor europene. Pe parcursul procesului de contractare, echipa noastră asigură instruire specializată pentru persoanele din echipa de implementare a proiectului, în domenii precum procedurile de achiziții aplicabile, măsurile obligatorii de informare și publicitate, managementul documentelor sau procedurile financiar-contabile aplicate pentru înregistrarea operațiunilor aferente proiectului.

Pe parcursul acestor sesiuni de instruire echipa noastră va gestiona în numele și pe seama Beneficiarului relațiile cu Finanțatorul, în sensul formulării de răspunsuri la solicitările acestuia sau furnizării de consultanță pentru obținerea și/sau întocmirea documentelor suplimentare solicitate de evaluatorii proiectului.

Serviciile noastre

soluționarea solicitărilor de clarificări formulate de către evaluatorii proiectului

furnizarea de consultanță pentru obținerea și/sau întocmirea documentelor suplimentare solicitate de evaluatorii proiectului

formularea, depunerea și urmărirea contestațiilor la rezultatele procesului de evaluare a proiectului

pregătirea dosarului de contractare în vederea semnării Contractului de Finanțare

asistarea beneficiarului în toate etapele premergătoare semnării Contractului de Finanțare

Alte informații de interes
Flags

Fonduri europene

IMPLEMENTARE

Ciclul managementului de proiect definește cele 4 etape fundamentale ale unui proiect, respectiv inițializarea, planificarea, execuția (implementarea) și finalizarea (evaluarea). Dacă din punct de vedere al importanței, o ierarhizare a acestor etape nu este posibilă, întrucât ele se condiționează reciproc și urmează un ciclu iterativ, din punct de vedere al complexității, etapa de implementare constituie cea mai extinsă componentă a unui proiect, atât din punct de vedere temporal, cât și din punct de vedere al consumurilor de resurse umane, materiale și financiare implicate.

Spre deosebire de proiectele finanțate din surse proprii, proiectele finanțate din fonduri nerambursabile se caracterizează printr-o flexibilitate mai scăzută, în sensul că termenele asumate trebuie pe cât posibil respectate, modificările de soluție tehnică nu sunt posibile decât în situații excepționale și foarte bine fundamentate, iar îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor asumați constituie o condiție sine-qua-non pentru primirea finanțării. Beneficiind de experiența a numeroase proiecte implementare până în prezent, echipa noastră dispune de calificările și experiența necesare pentru optimizarea implementării proiectului Dumneavoastră și pentru identificarea unor soluții adecvate la potențialele riscuri ce pot afecta desfășurarea proiectului conform graficului planificat.

Abordarea noastră

Abordarea noastră în ceea ce privește implementarea proiectelor diferă de la caz la caz. Pentru proiectele elaborate de echipa noastră și dezvoltate împreună cu Beneficiarul încă de la stadiul de idee, garantăm pentru fezabilitatea acestora și pentru implementarea lor în timpul estimat și cu resursele alocate. În cazul proiectelor preluate în etapa de implementare, este necesară o analiză prealabilă în urma căreia vom comunica Beneficiarului punctele forte și punctele slabe ale proiectului, împreună cu un set de recomandări și soluții pentru remedierea acestora.

În cazul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, implementarea proiectului implică pe lângă partea operațională concretă, și o parte documentară, laborioasă, însă esențială pentru buna implementare a proiectului. Astfel, indiferent de linia de finanțare accesată sau de tipul investiției, vor exista rapoarte de progres trimestriale, cereri de plată și cereri de rambursare a cheltuielilor eligibile, proceduri de achiziție în condiții competitive, comunicări cu finanțatorul, livrabile necesare pentru justificarea activităților din cadrul proiectului. Echipa noastră deține expertiza necesară derulării acestor proceduri administrative, asigurând degrevarea cvasi-totală a Beneficiarului de aceste aspecte, astfel încât acesta să se poată concentra în totalitate pe operaționalizarea obiectivului de investiții pe care îl dezvoltă și pe dezvoltarea afacerii sale.

Serviciile noastre

planificarea implementării proiectului împreună cu beneficiarul

monitorizarea respectării prevederilor Contractului de Finanțare și a instrucțiunilor emise de către finanțator;

furnizarea de consultanță pentru întocmirea documentațiilor de atribuire aferente achizițiilor din cadrul proiectului (întocmirea fișelor de date, caietelor de sarcini, modelelor de formulare și de contracte)

furnizarea de consultanță pentru întocmirea modelelor de contracte

furnizarea de consultanță pe parcursul desfășurării procedurilor de achiziție din cadrul proiectului (monitorizarea respectării prevederilor din Contractul de Finanțare, formularea de răspunsuri la solicitările de clarificări formulate de către potențialii ofertanți, solicitarea de clarificări ofertanților la ofertele depuse, asistență în procesul de evaluare a ofertelor și atribuire a contractelor, etc.)

furnizarea de consultanță pentru întocmirea livrabilelor ce atestă efectuarea activităților proiectului

furnizarea de consultanță în vederea respectării măsurilor de informare și publicitate obligatorie a proiectului

realizarea raportărilor către finanțator (rapoarte de progres, rapoarte tehnice, rapoarte de activitate, etc.)

întocmirea notificărilor de modificare a Contractului de Finanțare și întocmirea altor notificări oficiale adresate finanțatorului

întocmirea dosarelor cererilor de prefinanțare, cererilor de plată și cererilor de rambursare

reprezentarea beneficiarului în relația cu finanțatorul (acolo unde acest lucru este permis)

evaluarea periodică a stadiului de implementare a proiectului împreună cu beneficiarul

Alte informații de interes
Contractare
Implementare
Flags

Fonduri europene

POST-IMPLEMENTARE

Sustenabilitatea financiară și operațională a proiectului constituie o cerință imperativă a finanțatorului, asumată de către Beneficiar încă din etapa de accesare a fondurilor europene nerambursabile. Astfel, în perioada de post-implementare, Beneficiarul trebuie să facă dovada pe un interval de timp de 3-5 ani că investiția este eficientă din punct de vedere economic și/sau social, că se poate autosusține și că poate genera valoarea adăugată asumată prin aplicația depusă în vederea accesării fondurilor (în termeni de creștere a cifrei de afaceri, creștere a profitului, creșterea productivității muncii, menținerii numărului de locuri de muncă, etc.).

 

Echipa noastră de specialiști dispune de capacitatea de a furniza, pe lângă serviciile de monitorizare a proiectului în perioada post-implementare (ce presupune completarea rapoartelor de durabilitate și participarea la vizitele de monitorizare întreprinse de către finanțator) și servicii specializate de consultanță în management, în scopul optimizării performanțelor economice ale organizației și maximizării indicatorilor de eficiență economico-financiară la nivelul activității de ansamblu desfășurată la nivelul societății.

Vă doriți ca randamentul investiției finanțată din fonduri europene nerambursabile să fie maxim? Doriți să aveți  acces la un sistem de monitorizare periodică a investiției în perioada de durabilitate? Aveți nevoie de un sistem de raportare care să vă informeze în orice moment  când apar abateri de la parametrii estimați (indicatori, obiective) pentru perioada de durabilitate și să vă ofere soluții pertinente de redresare a situației?

Abordarea noastră

Finalizarea implementării unui proiect nu coincide niciodată cu încheierea relației parteneriale pe care o dezvoltăm cu clienții noștri. Un proiect finanțat din fonduri europene nu se finalizează niciodată odată cu ultima tranșă de rambursare a cheltuielilor efectuate. Din punctul nostru de vedere, proiectul continuă și în perioada de durabilitate a investiției (care include și perioada de monitorizare a sa de către finanțator, ce variază între 3 și 5 ani), specialiștii noștri fiind implicați atât în furnizarea de servicii de consultanță în management pentru optimizarea beneficiilor generate de investiție, cât și în identificarea unor modalități de extindere a investiției, eventual tot prin intermediul unor finanțări nerambursabile.

Totodată, ne asumăm responsabilitatea pentru întocmirea raportărilor solicitate de finanțator în perioada ex-post, înțelegând că este obligația noastră să îl consiliem și să îl informăm pe Beneficiar cu privire la stadiul îndeplinirii obligațiilor ce îi revin, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Serviciile noastre

întocmirea raportărilor către finanțator în perioada post-implementare a proiectului

întocmirea rapoartelor anuale de durabilitate a investiției

monitorizarea și evaluarea indicatorilor asumați de către beneficiar prin proiect, în perioada post-implementare și implementarea măsurilor preventive/corective (dacă este cazul)

asistarea beneficiarului la vizitele de monitorizare a proiectului în perioada post-implementare

formularea de răspunsuri la adresele și solicitările de clarificări/documente emise de finanțator în perioada post-implementare

asigurarea managementului contractului de finanțare în perioada post-implementare

Alte informații de interes
Post-implementare
Sunteți aici:
                   Fonduri europene
Accesează și:
                   Management strategic       Management financiar      Dezvoltare organizațională      Consultanță în management       Resurse umane        Licitații         Management de proiect
bottom of page