Graphic Design Workspace

Servicii

DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ

Sunteți aici:
Dezvoltare organizațională
Accesează și:
Fonduri europene
Management strategic
Management financiar
Consultanță în management
Resurse umane
Licitații
Management de proiect

Funcționalitatea unei organizații depinde de capacitatea acesteia de a genera valoare adăugată pentru stakeholderii săi. În acest context, odată cu diversificarea așteptărilor stakeholderilor companiei, organizația este nevoită să identifice acele mecanisme componente ale procesului de dezvoltare organizațională care se adresează nevoilor manifestate de către stakeholderi.

Procesul de dezvoltare organizațională propus de echipa noastră de specialiști are drept fundament un mix alcătuit din cele mai răspândite teorii motivaționale (ierarhia trebuințelor realizată de Maslow, teoria ERG a lui Alderfer, modelul motivației de realizare al lui McClelland, teoria bifactorială a lui Herzberg, teoria așteptărilor a lui Vroom și teoria echității a lui Adams), considerate susceptibile să genereze așteptări și necesități la nivelul stakeholderilor organizației. Pornind de la aceste elementene adresăm clienților noștri organizaționali cu soluții customizate, capabile să aducă organizația la un nivel de dezvoltare dorit și așteptat de către acționarii, clienții, angajații și partenerii cu care aceasta stabilește interacțiuni.

Astfel, am identificat 5 arii funcționale în care putem produce îmbunătățiri și dezvoltări substanțiale la nivelul organizației, respectiv identitatea corporativă, dezvoltarea operațională, cercetarea-dezvoltarea, crearea și menținerea avantajului competitiv și managementul relațiilor cu clienții.

Serviciile noastre în domeniul dezvoltării organizaționale includ:

 
Graphic Design Workspace

Dezvoltare organizațională

IDENTITATE CORPORATIVĂ

Organizațiile contemporane, indiferent dacă acționează pe piețe monopolistice sau de oligopol, manifestă o tendință din ce în ce mai pronunțată de a deplasa competiția pe piață din sfera optimizării costurilor în sfera elementelor de natură calitativă și dificil de cuantificat (imagine, satisfacția clientului, brand, etc.). Punctul de pornire a unei competiții reale pe o piață ajunsă la maturitate este reprezentat de trinomul alcătuit din vizibilitatea organizației pe piață, opinia stakeholderilor și tradiția acumulată în urma realizărilor companiei.

Echipa noastră cunoaște în detaliu care sunt ingredientele necesare construirii unei imagini pe piață și utilizează în permanență experiența și creativitatea specialiștilor săi pentru a inova și a crea în permanență noi concepte care să suscite interesul și să contribuie la crearea și consolidarea unui avantaj competitiv pe piață.

Doriți ca organizația Dumneavoastră să fie unică pe piață și să îi fie asociat un profil inconfundabil și profesionist? Sunteți de părere că imaginea contează în domeniul în care vă desfășurați activitatea? Doriți să vă construiți un brand pe piață pe care să îl promovați în mod coerent și consistent?

Abordarea noastră

Abordarea noastră are la bază o studiere amănunțită a fiecărei piețe pe care operează clienții noștri, o analiză a identității principalilor competitori și o viziune dezvoltată împreună cu factorii decizionali constituiți la nivelul organizației. Soluțiile pe care le propunem se caracterizează prin coerență, diversitate, unicitate și profesionalism. Elementele de identitate corporativă sunt dezvoltate în paralel, și sunt ajustate în permanență, în funcție de cerințele exprimate de către client sau de particularitățile pieței. Totodată, elementele de identitate sunt conectate în cadrul unui concept unic și original, protejat prin drepturi de copyright, conform legislației naționale în vigoare. Nu în ultimul rând, construcția identității corporative se realizează integral, de la stadiul de idee, la stadiul concret, echipa noastră având expertiză în ceea ce privește parcurgerea tuturor etapelor intermediare (concepție, proiectare, elaborare conținut, design al elementelor de identitate grafică, etc.)

Serviciile noastre

conceperea și dezvoltarea elementelor de identitate corporativă (logo, slogan, brand)

 proiectarea și designul elementelor de identitate grafică

elaborarea conținutului pentru materiale de promovare (spoturi radio-tv, apariții în presă, apariții web, etc.)

crearea profilurilor organizației pe rețelele de socializare (Linkedin, Twitter, Facebook, etc.)

concepția tehnică și de conținut a web-site-ului de prezentare a organizației

consultanță în vederea implementării și aplicării principiilor de guvernanță corporativă

elaborarea studiilor de piață în vederea poziționării strategice a organizației pe piață

Alte informații de interes
Graphic Design Workspace

Dezvoltare organizațională

DEZVOLTARE OPERAȚIONALĂ & DATA ...???

Conceperea și utilizarea unei identități corporative puternice și coerente constituie o veritabilă sursă de avantaj competitiv, dar poate constitui, în același timp și un obstacol în calea supraviețuirii de piață, dacă produsele furnizate sau serviciile prestate nu se ridică la nivelul așteptărilor clienților. În acest context, procesul de crearea a identității corporative trebuie însoțit de un proces de dezvoltare operațională, în cadrul căruia să fie organizate, structurate și îmbunătățite sistemic toate elementele de natură operațională care concură la îndeplinirea scopului organizației și care generează în final valoare adăugată pentru clienți. Echipa noastră a participat la elaborarea a peste 20 de audituri la nivelul majorității ariilor funcționale relevante dintr-o organizație, finalizate cu optimizări de proces în planul managementului operațional.

Suntem conștienți de faptul că optimizarea operațională constituie un proces de durată, motiv pentru care ne-am dezvoltat o echipă de colaboratori, formată din experți cu competențe certificate în practică, care vor aloca timpul necesar înțelegerii afacerii Dumneavoastră și își vor utiliza expertiza pentru a identifica acele soluții care optimizează activitatea companiei Dumneavoastră din punct de vedere operațional. Adițional, orice proces de dezvoltare organizațională poate fi corect fundamentat dacă are la bază o analiză coerentă și profesională a datelor, motiv pentru care am cooptat în cadrul echipei noatre specialiști în analiza volumelor mari de date, aliniind astfel serviciile pe care le oferim la tedințele existente pe plan internațional în domeniul managementului profesionist.

Vă doriți să utilizați resursele de care dispune organizația Dumneavoastră în mod eficient? Vă doriți să dublați imaginea și vizibilitatea pe care o deține compania Dumneavoastră printr-un set de procese, produse și/sau servicii optimizate? Vă doriți ca toate resursele de care dispuneți în cadrul organizației (materiale, umane și financiare) să servească unui scop convergent?

Abordarea noastră

Abordarea noastră în domeniul dezvoltării operaționale are la bază cele mai bune practici în domeniul de activitatea în care își desfășoară activitatea organizația. Conceptul de dezvoltare operațională propus de noi are o puternică dimensiune participativă, concretizată în utilizarea diferitelor metode și tehnici de stimulare a creativității și cooperării, astfel încât să fie consolidat spiritul de echipă la nivelul organizației. Avem capacitatea de propune și aplica metode inovative de management și de organizare a activității, astfel încât rezultatele organizației din punct de vedere operațional să fie optime.

Serviciile noastre

analiza și optimizarea lanțului vertical al valorii în interiorul organizației 

organizarea de focus grupuri și ședințe de brainstorming având ca obiect dezvoltarea organizației sau soluționarea unor probleme curente ale acesteia

furnizarea de consultanță în vederea implementării sistemului de management participativ

furnizarea de consultanță în vederea implementării principiilor organizării matriceale/ project-based

organizarea ședințelor de stimulare a creativității personalului

elaborarea planurilor de marketing

elaborarea planurilor de afaceri

Alte informații de interes
 
Graphic Design Workspace

Dezvoltare organizațională

CERCETARE-DEZVOLTARE

Strategia Națională de Competitivitate, precum și cele mai relevante documente programatice de natură strategică aplicate la nivel european consideră activitatea de cercetare-dezvoltare ca fiind principalul pilon de susținere a competitivității economice. Într-un context internațional în care cercetarea-dezvoltarea și sănătatea reprezintă sectoare strategice de dezvoltare economică, organizațiile vor fi din ce în ce mai interesate să inoveze și să genereze valoare adăugată prin prisma activităților de cercetare-dezvoltare.

Având  în cadrul companiei o echipă de specialiști puternic angrenați în domeniul cercetării-dezvoltării, care dețin numeroase publicații în reviste științifice de specialitate și care au contribuit la elaborarea, finanțarea și implementarea a peste 10 proiecte în domeniul cercetării-dezvoltării industriale, societatea noastră dispune de abilitățile și expertiza necesară pentru a asista clienții în demersurile acestora de finanțare a proiectelor de cercetare-dezvoltare, de diseminare a rezultatelor cercetării și de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală/industrială, conform legislației specifice din România și din spațiul european.

Vă doriți să beneficiați de consiliere profesională pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală/industrială generate la nivelul societății Dumneavoastră? Doriți să fiți consiliați cu privire la elementele de inovație care pot genera avantaj competitiv pentru societatea Dumneavoastră, pentru a le putea proteja și valorifica în mod exclusiv? Doriți să identificați surse viabile de finanțare pentru activitățile de cercetare-dezvoltare realizate la nivelul organizației Dumneavoastră?

Abordarea noastră

Întotdeauna ne sfătuim clienții să întreprindă toate măsurile necesare protejării drepturilor de proprietate intelectuală și industrială rezultate din activitatea curentă, incluzând rezultatele brevetabile ale activității de cercetare-dezvoltare, desenele, modelele, mărcile comerciale, programele informatice, studiile și livrabilele rezultate în urma unor activități de cercetare-dezvoltare. Considerăm că este esențial ca inovația generată de un agent economic în urma unor eforturi tehnologice sau intelectuale să constituie o sursă de avantaj competitiv pentru consolidarea poziției sale pe piață, context în care serviciile pe care le oferim asigură sprijinul necesar pentru recunoașterea drepturilor legale asupra acestor rezultate.

De asemenea, fiind conștienți de faptul că vizibilitatea pe piață a unei companii reprezintă o dimensiune importantă a strategiei sale competitive, ne sprijinim clienții în a identifica cele mai adecvate și mai populare canale de diseminare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, astfel încât vizibilitatea companiei în industria în care își desfășoară activitatea și pentru grupurile țintă cărora li se adresează să fie maximă.

Specialiștii noștri cunosc în detaliu procedurile aplicabile pentru protejarea drepturilor de proprietate industrială și/sau intelectuală, atât la nivelul OSIM, cât și la nivelul ORDA, astfel încât suntem în măsură să garantăm cel mai scurt termen de protejare a unui drept de proprietate intelectuală/industrială de la momentul apariției sale, cu respectarea termenelor și prevederilor legale în vigoare.

Serviciile noastre

furnizarea de consultanță în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală / industrială

furnizarea de consultanță pentru înregistrarea mărcilor, brevetelor, desenelor, modelelor, programelor informatice

identificarea, evaluarea și finanțarea potențialului de cercetare-dezvoltare al beneficiarilor

prospectarea pieței în vederea identificării modalităților de finanțare a proiectelor de cercetare-dezvoltare

prospectarea pieței în vederea identificării modalităților de diseminare a rezultatelor cercetării în publicații de profil

Alte informații de interes
Graphic Design Workspace

Dezvoltare operațională

AVANTAJ COMPETITIV

Avantajul competitiv este specific tuturor companiilor care derulează o activitate profitabilă pe o piață specializată, fiind asociat oricărui element generator de valoare pentru clienți, care îi determină pe aceștia să aleagă produsele sau serviciile organizației în detrimentul produselor/serviciilor competitorilor. În practică, 90% dintre organizațiile care abordează în mod conștient problematica avantajului competitiv se concentrează asupra a două surse principale care îl generează: costurile și calitate. La nivelul piețelor aflate la maturitate, avantajul competitiv bazat pe costuri este cvas-inexistent, datorită faptului că majoritatea competitorilor au realizat optimizări succesive asupra costurilor, iar eventualele economii de costuri obținute încep să devină nesemnificative pentru clientul final.

Avantajul competitiv bazat pe calitate, îmbracă numeroase fațete, unele dintre acestea fiind exploatate mai intens (termenul de livrare, grija față de client, etc.), iar altele fiind relativ neexplorate (conceptele integrate produs-serviciu sau serviciu principal-servicii conexe, modelarea comportamentului consumatorului, etc.).

Doriți să știți care sunt elementele care prezintă importanță pentru clienții Dumneavoastră și care îi determină să opteze pentru produsele/serviciile Dumneavoastră în raport cu cele ale competitorilor? Doriți să identificați în permanență noi modalități de a rămâne în topul preferințelor clienților? Vă doriți să aduceți în permanență ceva nou pe piață?

Abordarea noastră

Noi considerăm că există o un număr cvasi-infinit de surse ale avantajului competitiv. Având o pregătire adecvată și o experiență practică relevantă în domeniul managementului strategic, echipa noastră de specialiști este capabilă să identifice sursele de avantaj competitiv ale organizației Dumneavoastră, să le analizeze și să descopere acele elemente de unicitate care vor contribui la poziționarea preferențială a organizației Dumneavoastră pe piață în raport cu competitorii. Dispunem de know-how-ul necesar pentru a genera avantaj competitiv atât prin costuri (acolo unde sunt posibile optimizări ale costurilor), cât și prin calitate, însă mai presus de aceste elemente, pornind de la convingerea noastră că sursele de avantaj competitiv exced aceste două domenii, suntem capabili să identificăm personalul generator de avantaj competitiv, activele generatoare de avantaj competitiv, precum și orice alte elemente  pe care compania Dumneavoastră le poate utiliza pentru a obține o poziției competitivă mai avantajoasă pe piață.

Serviciile noastre

furnizarea de consultanță în direcția identificării surselor de avantaj competitiv și a valorificării acestora

analiza profitabilității și rentabilității produselor/serviciilor comercializate

elaborarea studiilor de analiză a concurenților și a poziționării organizației în raport cu aceștia

 elaborarea studiilor de oportunitate pentru extinderea afacerii și identificarea unor noi direcții strategice de dezvoltare

Alte informații de interes
 
 
Graphic Design Workspace

Dezvoltare organizațională

MANAGEMENTUL RELAȚIILOR CU CLIENȚI

Orice proces de dezvoltare organizațională este incomplet și pe alocuri inutil, dacă nu este dublat de un proces de optimizare a relațiilor cu clienții. Indiferent cât de performantă poate deveni o organizație, sub aspectul proceselor operaționale sau sub aspectul modului său de funcționare, per ansamblu, rezultatele sale în plan economic sunt direct influențat de numărul, satisfacția și fidelitatea clienților pe care îi deține în portofoliul curent. Clienții sunt cei care validează elementele de avantaj competitiv, care transformă valoarea adăugată produsă de organizație în venituri și care determină traiectoria pe piață a organizației.

 

Fiind conștienți de rolul atât de important avut de clienți în activitatea oricărei organizații, am dezvoltat pentru clienții noștri un sistem de valori în care Clientul este abordat a o resursă strategică, pentru  a cărei gestionare este alocat personal special pregătit și calificat, resurse materiale, resurse promoționale și informaționale și resurse financiare, de natura relațiilor comerciale preferențiale, în funcție de poziționarea clientului în cadrul portofoliului de clienți ai organizației.

Vă doriți să creșteți gradul de satisfacție a clienților Dumneavoastră? Sunteți de părere că clienții organizației sunt o resursă strategică care trebuie abordată în mod profesionist? Vă doriți ca clienții Dumneavoastră să adere la valorile organizației și să facă parte activă din procesul de dezvoltare a acesteia?

Abordarea noastră

Conform abordării noastre, clienții constituie (a) o veritabilă sursă de avantaj competitiv durabil, (b) o resursă strategică care trebuie abordată în mod profesionist și valorificată la maximum, (c) un indicator cheie de performanță pentru viabilitatea economică, financiară și comercială a organizației. Pentru fiecare dintre aceste trei ipostaze, dispunem de soluții concrete, a căror aplicare va conduce la creșterea gradului de satisfacție a clienților, diversificarea portofoliului de clienți, fidelizarea clienților și creșterea veniturilor colectate de la clienți.

Serviciile noastre

aplicarea și interpretarea de chestionare de satisfacție a clienților

analiza portofoliului de clienți și prioritizarea acestora

proiectarea și aplicarea sistemelor de cointeresare a clienților strategici pentru organizație

Alte informații de interes
 
Graphic Design Workspace

Dezvoltare organizațională

TRAINING ȘI MENTORING

xxxx

xxxxcvv  

Abordarea noastră

xxxxc

xccccc

Serviciile noastre

xxxc

Alte informații de interes
 
Sunteți aici:
                   Dezvoltare organizațională
Accesează și:
                   Fonduri europene         Management strategic          Management financiar        Consultanță în management         Resurse umane          Licitații           Management de proiect