top of page
Papers

Servicii

CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT

Sunteți aici:
Consultanță în management
Accesează și:
Fonduri europene
Management strategic
Management financiar
Dezvoltare organizațională 
Resurse umane
Licitații
Management de proiect

Asigurarea unui management performant constituie deopotrivă una dintre principalele priorități și provocări ale oricărei organizații, cunoscut fiind faptul că eficiența managementului influențează pe termen mediu și lung eficiența, eficacitatea și performanța organizației pe piețele pe care aceasta își desfășoară activitatea. Dată fiind complexitatea spețelor subsumate ariei managementului organizației, de cele mai multe ori există anumite arii funcționale la nivelul unei organizații unde sunt posibile optimizări de proces care au rolul de a contribui la îmbunătățirea performanțelor economice ale organizației. Apelarea la echipe de specialiști externi în scopul diagnosticării problemelor de natură managerială cu care se confruntă companiile prezintă multiple avantaje, printre care cel al obiectivității, al unei opinii profesioniste formulată de persoane calificate, care au acces la o cazuistică diversificată și al identificării unor soluții inovative, rapide și eficiente de reducere a riscurilor și de minimizare a impactului punctelor slabe identificate asupra dezvoltării afacerii.

Compania noastră dispune de specialiști cu pregătire avansată în domeniul managementului organizației, având o experiență vastă în acest domeniu și o viziune conturată atât prin raportare la specificul mediului de afaceri românesc, cât și prin raportare la cele mai cunoscute abordări din practica managementului internațional. Experiența și pregătirea complementară a membrilor echipei fac posibilă furnizarea de soluții eficiente și performante pentru consilierea clienților noștri, în domeniile principale ale managementului organizației, respectiv , dar și în domenii auxiliare precum (utilizând metode consacrate – auditul organizațional, analiza SWOT, etc.)

Am grupat serviciile pe care echipa noastră le poate oferi în 5 categorii convenționale, cu mențiunea că sfera serviciilor de consultanță în management pe care o putem pune la dispoziția clienților este mult mai amplă și diferă de la client la client, în funcție de mai multe criterii, printre care: dimensiunea organizației, numărul de angajați, gradul de dispersie teritorială a entităților descentralizate, structura afacerii, piața sau piețele relevante, strategia organizației și modelul de business utilizat.

Serviciile noastre în domeniul consultanței în management includ:

Audit organizațional
Papers

Consultanță în management

AUDIT ORGANIZAȚIONAL

Scopul unei misiuni de audit organizațional este acela de a evalua starea unei organizații sau a unei anumite componente a acesteia la un anumit moment de timp, și ulterior de a preveni și/sau a corecta anumite deficiențe susceptibile să afecteze buna funcționare a organizației. O misiune de audit completă se caracterizează prin complexitatea metodelor utilizate (analiza SWOT, interviuri structurate și semi-structurate cu toți factorii relevanți pentru evaluarea elementului auditat, utilizarea unor tehnici de benchmarking și de evaluare a performanței la nivelul componentei auditate, evaluarea și reproiectarea fluxurilor, circuitelor și procedurilor utilizate, etc.), astfel încât să poată fi surprinsă și analizată dintr-o perspectivă multicriterială starea sistemului auditat și să poată fi propuse cele mai adecvate soluții de optimizare a funcționării sale pe termen scurt, mediu și lung. Auditurile organizaționale pot dura între o zi și câteva luni, în funcție de profunzime analizei, de volumul de date analizat, de dimensiunea sistemului analizat și de acuratețea așteptată a rezultatelor auditului.

Echipa noastră a participat la realizarea a peste 20 de audituri organizaționale, la nivelul unor companii de dimensiuni mari, unde au fost identificate și ulterior implementate soluții de optimizare cu rezultate foarte bune în domenii în care obținerea unor performanțe vizibile este un deziderat extrem de dificil de atins, cum este cazul sectorului construcțiilor, sectorului serviciilor publice, sau sectorul farmaceutic.

Vă doriți să știți dacă compania pe care o conduceți este cu adevărat performantă și care sunt măsurile ce trebuie întreprinse pentru optimizarea funcționării sale? Vă doriți o radiografie completă, complexă și multidimensională a funcționării unor compartimente din cadrul organizației Dumneavoastră? Vă doriți să cunoașteți cum vă poziționați din punct de vedere al performanțelor cuantificabile prin raportare la companii similare care operează pe aceeași piață?

Abordarea noastră

Conform abordării noastre, auditul organizațional reprezintă una dintre cele mai complexe activități de consultanță în management, prin prisma volumului de date analizat și totodată prin prisma importanței strategice a acurateței concluziilor rezultate în urma unui astfel de audit. Noi considerăm faptul că orice decizie în plan managerial sau strategic, ce vizează modificări în configurația organizației trebuie să aibă la bază un audit multicriterial, documentat, o analiză SWOT obiectivă și pertinentă, o analiză diagnostic a performanțelor de ansamblu ale organizației și ale modului în care acestea vor fi influențate de deciziile ce urmează a fi adoptate. Credem cu tărie faptul că un audit organizațional realizat în mod profesionist și responsabil poate constitui premisa sporirii competitivității unei organizații și a repoziționării sale pe piață, însă în egală măsură, lipsa de acuratețe poate provoca prejudicii semnificative în planul stabilității organizaționale și financiare a organizației. Totodată, considerăm că experiența dobândită ne recomandă ca profesioniști în acest domeniu încă emergent pentru piața serviciilor de consultanță din România.

Serviciile noastre
 • diagnosticarea viabilității economice și manageriale a organizației

 • elaborarea analizei diagnostic la nivelul organizației sau la nivelul principalelor arii funcționale

 • elaborarea analizei SWOT la nivelul organizației sau la nivelul principalelor arii funcționale

 • efectuarea auditurilor organizaționale la nivelul organizației sau la nivelul principalelor arii funcționale

 • raportarea rezultatelor analizelor și auditurilor organizaționale

 • verificarea respectării procedurilor și fluxurilor de lucru

Alte informații de interes
Papers

Consultanță în management

BPM

Managementul proceselor de afaceri reprezintă o nouă ramură a managementului care condiționează rentabilitatea unei organizații de eficiența și eficacitatea proceselor desfășurate la nivelul acesteia. Pornind de la această paradigmă care abordează drept factor determinant al performanței organizaționale, managementul proceselor de afaceri s-a dezvoltat ca o activitate strategică ce urmărește modelarea, automatizarea, execuția, controlul, măsurarea și optimizarea proceselor și fluxurilor de afaceri, în scopul eficientizării utilizării tuturor componentelor organizaționale.

Spre deosebire de abordarea funcțională, corespunzătoare abordării clasice a managementului, abordarea procesuală are avantajul de a fi compatibilă cu majoritatea sistemelor de management moderne practicate în economia contemporană, sintetizând cu o precizie superioară relațiile de interdependență existente între elementele componente ale organizației și abordând compania ca o structură adaptivă, dinamică și flexibilă.

Specialiștii noștri dețin certificarea ECQA în managementul proceselor de afaceri, derulând totodată o serie de proiecte reprezentative de optimizare a proceselor de afaceri pentru societăți din domeniul serviciilor publice, farmaceutic sau din domeniul construcțiilor. Totodată, echipa noastră dispune de abilități și competențe în ceea ce privește modelarea și simularea proceselor de afaceri cu ajutorul aplicațiilor informatice dedicate de tip Bonita Studio sau Microsoft Visio.

Vă doriți să realizați un proces rapid de tranziție de la abordarea funcțională la cea procesuală? Doriți să înțelegeți în amănunt care sunt procesele cheie ale afacerii Dumneavoastră și să le optimizați astfel încât valoarea adăugată generată de acestea să fie maximizată? Doriți să știți dacă există procese auxiliare sau secundare ce pot fi externalizate în condiții avantajoase de cost?

Abordarea noastră

Conform abordării noastre, este esențial ca fiecare manager să înțeleagă care sunt procesele cheie ale organizației  sale, care generează valoare adăugată pentru aceasta și care sunt modalitățile în care acestea sunt conectate cu procesele auxiliare. Odată identificate aceste procese, depunem toate eforturile necesare pentru optimizarea lor. Referitor la procesele auxiliare sau secundare evaluăm în ce măsură costurile generate de menținerea acestora în cadrul organizației sunt mai mici decât costurile externalizării lor, după care propunem măsuri de îmbunătățire a eficienței organizaționale prin prezentarea unor alternative avantajoase de externalizare sau de reproiectare a proceselor neperformante. La finalul unui ciclu complet de modelare a proceselor, pot fi constate îmbunătățiri în planul performanței economice a organizației de până la 40%, rezultate exclusiv din schimbarea opticii manageriale dintr-o organizare bazată pe funcțiuni, într-o organizarea bazată pe procese generatoare de valoare adăugată.

De asemenea, înțelegem complexitatea, dificultatea și rezistența la schimbare manifestată de o organizație față de un proces de reproiectare a proceselor, motiv pentru care, împreună cu soluțiile de optimizare formulate, avem capacitatea de a asigura managementul tranziției și de a facilita procesele de schimbare organizațională, în baza unor pachete de servicii profesionale și personalizate, proiectate în conformitate cu specificul fiecărei organizații.

Nu în ultimul rând, un proces optimizat trebuie în permanență monitorizat prin prisma unor parametri de natură cantitativă și calitativă, care să garanteze faptul că performanța sa rămâne cel puțin constantă pe parcursul mai multor cicluri de afaceri. Parametrizarea procesului reprezintă o activitate deosebit de complexă prin prisma modului de identificare a acelor variabile cantitative care pot defini cel mai exact starea procesului la un anumit moment de timp.

Serviciile noastre
 • identificarea proceselor de bază și auxiliare la nivelul societății

 • consultanță în vederea înlocuirii abordării secvențiale cu abordarea procesuală la nivelul organizației

 • documentarea și optimizarea proceselor de lucru

 • proiectarea și reproiectarea grafică și descriptivă a proceselor organizației

 • întocmirea, actualizarea și optimizarea diagramelor de flux și a diagramelor de proces

 • monitorizarea și cuantificarea proceselor

 • informatizarea proceselor de afaceri

Alte informații de interes
BPM
Papers

Consultanță în management

EFICIENȚĂ ORGANIZAȚIONALĂ

Eficientizarea organizațională desemnează orice inițiativă ce are drept rezultat îmbunătățirea performanțelor economice ale organizației, de regulă ca urmare a realizării unor diminuări semnificative la nivelul costurilor operaționale. Majoritatea organizațiilor se confruntă cu costuri ridicate datorate faptului că contractele cu furnizorii nu sunt renegociate cu regularitate, nu sunt solicitate discount-uri sau planuri tarifare mai avantajoase ulterior permanentizării relațiilor contractuale, nu sunt utilizate modele matematice și econometrice adecvate pentru planificarea rutelor sau a producției în flux, etc. Eficientizarea organizațională nu implică de cele mai multe ori inovații de produs, de proces sau tehnologice, ci o activitate de analiză minuțioasă, atentă și profesională a tuturor surselor de cost și de venit, concomitent cu adoptarea unor măsuri de optimizare a acestora pe termen mediu și lung.

Echipa noastră a realizat procese de eficientizare organizațională la nivelul departamentelor de aprovizionare, marketing, IT, resurse umane, financiar-contabilitate, administrativ, transport, logistică, cu rezultate apreciate în planul performanței organizaționale de ansamblu, pentru diferiți agenți economici care au identificat vulnerabilități la nivelul acestor unități ierarhice. O categorie aparte de optimizări sunt cele derulate de către societatea noastră la nivelul departamentelor de transport și logistică, unde implementarea unor soluții de optimizare a rutelor de transport, corelată cu o monitorizare strictă a flotei de autovehicule și sau utilaje au adus îmbunătățiri ale ratelor de rentabilitate cu până la 60% mai ridicate decât în situația inițială.

Vă doriți soluții accesibile și rapide pentru reducerea costurilor la nivelul organizației Dumneavoastră? Doriți o renegociere a contractelor cu furnizorii Dumneavoastră pentru a beneficia de condiții comerciale mai avantajoase, în conformitate cu oferta comercială curentă a acestora? Doriți să optimizați costurile aferente utilităților și serviciilor contractate la nivelul organizației Dumneavoastră?

Abordarea noastră

Abordarea noastră în domeniul eficientizării costurilor pornește de la analiza necesităților curente de consum ale organizației în ceea ce privește utilitățile și contractele de servicii încheiate cu furnizori specializați și renegocierea acestora în conformitate cu istoricul de consum și cu planurile tarifare mai avantajoase ale furnizorilor, apărute ulterior semnării contractelor cu aceștia. Ulterior, sunt analizate toate contractele de furnizare și sunt realizate optimizări și renegocieri ale clauzelor contractuale, sunt evaluați furnizori alternativi și sunt identificate modalități de reducere a costurilor.

O atenție sporită este acordată activităților din sfera logisticii și transportului, unde, de regulă, sunt înregistrate pierderi semnificative datorită unei planificări necorespunzătoare a rutelor de transport și unei monitorizări deficitare a flotei. Echipa noastră înțelege importanța unei corecte și eficiente gestiuni a costurilor pentru orice organizație și a dezvoltat un sistem de monitorizare și raportare care evidențiază punctele slabe ale organizației și propune soluții eficiente pentru minimizarea acestora.

Serviciile noastre

reproiectarea proceselor și fluxurilor organizaționale la nivel departamental (Aprovizionare, Marketing, IT, Resurse Umane, Financiar-Contabilitate, Administrativ, Transport, Logistică)

evaluarea furnizorilor organizației

renegocierea contractelor de furnizare în numele și pe seama organizației

furnizarea de consultanță în vederea elaborării politicilor de preț, de produs, de promovare și de distribuție

optimizarea rutelor de transport

managementul parcului de autovehicule și utilaje

furnizarea de servicii de monitorizare GPS a flotei auto

optimizarea activităților de aprovizionare, depozitare și livrare

monitorizarea rutelor și a consumurilor de combustibil

Alte informații de interes
Papers

Consultanță în management

FUZIUNI ȘI PRELUĂRI

MANAGEMENT OPERAȚIONAL!!! AȘA SE NUMEA ÎNAINTE

Managementul operațional reprezintă aria funcțională a managementului organizației, care controlează activitatea de bază a acesteia (core-activity), atât în ceea ce privește eficiența alocării resurselor, cât și în ceea ce privește maximizarea gradului de satisfacție a clienților organizației. O componentă centrală a managementului operațional este reprezentată de managementul lanțului de aprovizionare, prin care este optimizat întreg fluxul de producție sau de prestarea a unui serviciu, în conformitate cu obiectul de activitate al organizației.

În cadrul activităților de management operațional sunt analizate aspecte relevante ale organizației în ceea ce privește  planificarea și controlul producției, managementul stocurilor, controlul și inspecția calității, activitățile de transport tehnologic și cele de mentenanță efectuată la nivelul echipamentelor de producție. Echipa noastră deține competențe relevante pentru a aplica modele de calcul operațional, programare liniară și control statistic al calității. Complexitatea managementului operațional derivă din faptul că pentru exercitarea sa în mod eficient este necesară o abordare multidimensională, care îmbină noțiunile elementare de planificare a producției, cu noțiuni de management și calcul statistic și econometric. Atât pregătirea, cât și expertiza echipei noastre de specialiști ne recomandă ca dispunând de abilitățile și competențele necesare pentru a prelua procesele de management operațional desfășurate la nivelul organizației Dumneavoastră.

Doriți să aveți o dimensiune cantitativă a principalilor parametri ai activității Dumneavoastră de bază? Doriți să știți cum vă poziționați pe piață din punct de vedere al principalilor indicatori ai activității de producție, în raport cu concurenții Dumneavoastră și/sau în raport cu valorile considerate optime în literatura de specialitate?

Abordarea noastră

Abordarea noastră are la bază individualizarea lanțului de aprovizionare al societății, urmată de analiza indicatorilor relevanți pentru activitatea de producție, respectiv timpii de așteptare, timpii de pregătire-încheiere, productivitatea muncii, rata produselor conforme, rotația stocurilor, managementul locurilor înguste, etc. Prin compararea valorilor aferente acestor indicatori cu valorile de referință la nivel de industrie (respectând un anumit coeficient de paritate a nivelului tehnologic) se obține matricea de poziționare operațională, ce caracterizează performanța organizației din punct de vedere al activității de bază. Specialiștii noștri depășesc însă sfera analizei, fiind în măsură să furnizeze planuri de măsuri care să optimizeze activitatea operațională a organizației Dumneavoastră, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Serviciile noastre

monitorizarea și optimizarea timpilor de producție;

identificarea și optimizarea lanțului vertical al valorii la nivelul activităților operaționale;

propunerea de soluții pentru creșterea productivității muncii;

monitorizarea și managementul stocurilor;

optimizarea managementului aprovizionării;

optimizarea costurilor de aprovizionare și depozitare

Alte informații de interes
Eficiență organizațională
Fuziuni și preluări
Papers

Consultanță în management

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Documentele constituie încă cea mai răspândită modalitate de a asigura trasabilitatea proceselor și fluxurilor desfășurate la nivelul organizației. În ciuda tendinței firești de informatizare a activității organizației, există anumite domenii în care păstrarea documentelor în format fizic constituie o cerință de legalitate, cum este cazul contractelor sau al documentelor financiar-contabile. Un management adecvat al documentelor simplifică operațiunile de căutare și economisește timp pentru persoanele implicate în gestionarea documentelor. În același timp, considerente de managementul riscului recomandă menținerea unei copii digitale a documentelor, fapt ce generează necesitatea creării și aplicării unui sistem de indexare a documentelor, care să le facă ușor de identificat și accesat, în special în situația organizațiilor de dimensiuni mari. Date fiind aceste cerințe de natură legală, am dobândit capacitatea de a implementa sisteme complexe de codificare, arhivare și căutare a documentelor, capabile să producă economii de timp și de costuri la nivelul organizației Dumneavoastră.

Vă doriți să găsiți cu ușurință orice document emis sau recepționat în cadrul organizației Dumneavoastră? Doriți să minimizați riscul de pierdere sau de rătăcire a documentelor din organizația Dumneavoastră? Doriți să aveți costuri minime cu arhivare, stocarea și păstrarea documentelor?

Abordarea noastră

Echipa noastră înțelege importanța fiecărui document existent în cadrul unei organizații și de asemenea, este conștientă de faptul că documentele, dincolo de rolul de trasabilitate, îndeplinesc și funcția de opozabilitate în raport cu terții, motiv pentru care acestea trebuie întocmite corespunzător, semnate corespunzător și păstrate conform destinației acestora. Activitatea noastră în domeniul managementului documentelor pornește de la analizarea fluxului documentar existent la nivelul organizației, sau de la întocmirea unui astfel de flux, dacă el lipsește sau este ineficient. De asemenea, activitatea noastră nu se rezumă exclusiv la scanarea, codificarea și arhivarea documentelor, ci și la verificarea și raportarea completitudinii documentelor, verificarea respectării clauzelor contractuale și a legalității acestora, astfel încât managementul documentelor să fie realizat în mod complet și pro-activ.

Serviciile noastre

înregistrarea și indexarea fizică a documentelor vehiculate în cadrul organizației

scanarea documentelor

arhivarea fizică și electronică a documentelor

furnizarea de servicii de secretariat

înregistrarea și indexarea contractelor

analiza completitudinii contractelor

analiza respectării clauzelor contractuale și a legalității acestora

întocmirea contractelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

monitorizarea desfășurării contractelor

proiectarea fluxului documentelor în cadrul organizației

Alte informații de interes
Managementul documentelor
Sunteți aici:
                   Consultanță în management
Accesează și:
                   Fonduri europene          Management strategic          Management financiar         Dezvoltare organizațională         Resurse umane           Licitații            Management de proiect
bottom of page